Chumphon
Mon - Fri 08.00 - 16.00
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร

พิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดชุมพร รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา นางสาวทรงศิริ  มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน จัดพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดชุมพร รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 7 – 18 มิถุนายน 2565  ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพร ที่ 1 ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยได้รับเกียรติจากนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชุมพร  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานฯ ภายใต้การบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 73 คน

 

  • 0301
  • 0302
  • 0303
  • 0304
  • 0305
  • 0306
  • 0307