Chumphon
Mon - Fri 08.00 - 16.00

กลุ่มยุทธศาสตร์
นางสาวจิรนัน พรามกุล
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์

 

นายวิศิษฎ์ เมืองน้อย
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ
 
นางสาวยุพิม สุนทรหงษ์
พนักงานคุมประพฤติ
 
นางสาวรัตนาภรณ์ อ่วมอ่อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน