Chumphon
Mon - Fri 08.00 - 16.00

โครงสร้างผู้บริหาร

Image
นางสาวทรงศิริ มุสิกะ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร
Image
นางสาวจิรนัน พรามกุล
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร
กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ

Image
นางสาวจิรนัน พรามกุล
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ
กลุ่มคุมประพฤติเชิงพื้นที่

Image
นางวาสนา สุนทรา
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติ
Image
นางสาวจิรนัน พรามกุล
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์

Image
นางสุธาสินี ชูเกื้อ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป